zebrania i konsultacje

bip logo pomn1 grad

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZEBRANIA 

KLASY I - III KLASY IV - VIII
 12.09.2018 godz.17.00  12.09.2018 godz.18.00
 05.12.2018 godz. 17.30  12.12.2018 godz. 18.00
 13.03.2019 godz. 17.30  20.03.2019 godz. 18.00
 15.05.2019 godz. 17.30  08.05.2019 godz.18.00

KONSULTACJE

 

KLASY I - III KLASY IV - VIII
07.11.2018 godz. 17.00 - 18.00 07.11.2018 godz. 17.00 - 18.00
 05.12.2018 godz. 17.00 - 17.30  12.12.2018 godz. 17.00 - 18.00
 13.03.2019 godz. 17.00 - 17.30  20.03.2019 godz. 17.00 - 18.00
15.05.2019 godz. 17.00 - 17.30 08.05.2019 godz. 17.00 - 18.00